Potvrztuji, že jsem starší 18-ti let a jsem si vědom, že vstupuji na stránky, které obsahují informace o tabákových výrobcích a alkoholu.

Ne
  • Doprava ZDARMA při objednání nad 2000 Kč
  • Potřebujete poradit? Volejte +420 608 211 622 (Po − Pá: 8 − 16h)

Obchodní podmínky

Provozovatel

MOREDA s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 4 - Michle
14000

IČ: 29416566
DIČ: CZ29416566
Plátce DPH.
205454 C, Městský soud v Praze

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé užíváním stránek www.doutniky-rb.cz nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem Moreda s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“). 

1.2. Veškeré smluvní vztahy týkající se internetového obchodu www.doutniky-rb.cz se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanským zákonem č. 40/1964 Sb. 

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek lze možné sjednat v kupní smlouvě 

1.4. Kupující vyhotovením objednávky akceptuje obchodní podmínky. 

1.5. Kupující souhlasem s obchodními podmínkami prohlašuje, že je starší 18-ti let. Mladší 18-ti let NEMŮŽE v našem obchodě nakupovat.

Ověření věku kupujícího proběhne po provedení registrace na našem eshopu nebo provedení objednávky. Objednávka se stává PLATNOU až po ověření plnoletosti kupujícího.

Ověření plnoletosti před odesláním objednávky může být provedeno zasláním fotografie či skenu Vašeho dokladu prokazující dovršení věku 18 let se zobrazenými údaji celé jméno a datum narození, další informace či fotografie může být překryta.

Případně lze při registraci zadat IČ firmy, kde působíte a není tak nutné ověřovat věk. Ověříme na ve veřejném rejstříku www.justice.cz či ARES.

Dále bude ověření věku kupujícího ověřeno dopravcem při předání zásilky požádáním o předložení občanského průkazu nebo jiného identifikačnímu dokladu k řádnému ověření.

1.6. Distribuce lihu

Nejsme registrovanými distributory lihu, tedy námi prodávané destiláty(rum, whisky, koňak a další destiláty s kolkem) nejsou určeny pro další prodej. Toto se netýká ostatního námi nabízeného sortimentu.

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). 

2.2. Veškeré zveřejněné informace, například. popisy, specifikace, fotografie zboží jsou pouze orientační. Prodávají si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost kupujícímu. 

2.3. Při objednání zboží bude kupující vyzván k vyplnění objednávkového formuláře na stránkách www.doutniky-rb.cz.

2.4. Před odesláním objednávky zboží bude vypočtena celková cena za zboží včetně balného a dopravy, kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, změnou DPH, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 

2.5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

2.6. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. 

3. Platební podmínky 

3.1. Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou, bankovním převodem, platbou v hotovosti. 

4. Dodání zboží 

4.1. Místo dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce zboží. Zboží se považuje dodané doručením na takto uvedenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího momentem předání zboží na této adrese. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodu ležících na jeho straně, nese náklady spojené s tímto dodáním. 

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5. Záruka 

5.1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách www.doutniky-rb.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. 

5.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

5.3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit telefonicky, e-mailem či písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení, telefonickou, elektronickou(e-mailem) případně písemnou formou oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího. 

6. Odstoupení od smlouvy 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@doutniky-kava.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky nebo od smlouvy v jakémkoliv okamžiku, pokud nabude důvodného podezření, že kupující jedná vůči prodávajícímu v rozporu s dobrými mravy. 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako 'osobní údaje'). 

7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. 

7.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tyto podmínky platí pro konkrétní kupní smlouvu ve znění uvedeném na www.doutniky-rb.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. února 2013. Změny podmínek jsou vyhrazeny.

8. Reklamace

Před každým zasláním zboží na reklamaci nás nejprve kontaktujte na tel.: +420 608 211 622 nebo e-mailu info@doutniky-rb.cz

8.1 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce! Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel! Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

8.2 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat příslušné uživatelské příručky (návody k montáži a obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží či vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení.

8.3 Záruční doba Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. 

8.4 Po telefonicky obdržené informaci o zaslání zboží na konkrétní adresu, zašlete společně s reklamovaným zbožím též popis závady reklamovaného zboží a kopii účetního dokladu(faktury).

8.5 Dopravu reklamovaného zboží plně hradí zákazník. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku na adresu provozovatele - nebude tam přebráno. Reklamované zboží zašlete na adresu: DOUTNIKY, Na Losích 3564, 58001 Havlíčkův Brod, tel. +420 608 211 622

8.6 Rozříznutý kolek u boxu doutníků nelze považovat za předmět reklamace! Především kolky ze země původu (Kuba, Dom. Republika, Hondurasu, apod), které je nutné rozříznout a nalepit dovnitř boxu varování o škodlivosti kouření dle Ministerstva Zdravotnictví.

Doutníky se snažíme před odesláním kontrolovat a je možné poškození či rozříznutí i české kolku, též do boxu doutníků vkládáme zlvlhčovací sáček pro udržení správné vlhkosti při dopravě.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

9.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@doutniky-rb.cz.

9.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

9.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

9.4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

9.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

9.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz.

9.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Doutníky-kava.cz, Na Losích 3564, Havlíčkův Brod 580 01, adresa elektronické pošty info@doutniky-rb.cz, telefon +420 608 211 622. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: info@doutniky-rb.cz

Formulář odstoupení od smlouvy